พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ

ค้นหาจาก รหัสผู้สมัคร รหัสประจำตัวประชนชน เฉพาะชื่อ หรือนามสกุล
ล้างค่า
# รหัสผู้สมัคร ชื่อ-สกุล ตำบล อำเภอ จังหวัด ช่องทางการสมัคร ประเภท แผนการเรียน
1 6300955 นายวัศวรรดิ์ ปัญจรักษ์ ชุมเห็ด เมือง บุรรีรัมย์
school
คัดเลือกทั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
2 6300953 นางสาวปรียพัทร จันทะมาตร โพน คำม่วง กาฬสินธุ์
online
คัดเลือกทั่วไป วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
3 6300952 นายภคพล ผาขาวบวช ดงเย็น บ้านดุง อุดรธานี
school
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
4 6300951 นางสาวยลดา ทิพย์คำมี กุดไห กุดบาก สกลนคร
online
โครงการห้องเรียน Mini English Program (MEP) Mini English Program (MEP) พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
5 6300950 นางสาวภัครจิรา ภูผิวเงิน โนนสว่าง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
online
คัดเลือกทั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
6 6300949 นางสาวนฤมล พนะขันธ์ ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร
online
คัดเลือกทั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
7 6300948 นายเกียรติศักดิ์ ไชยเชษฐ ไร่ พรรณานิคม สกลนคร
online
คัดเลือกทั่วไป ภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
8 6300947 นางสาวนิภาพร ศรีโสดา คำสะอาด สว่างเเดนดิน สกลนคร
school
คัดเลือกทั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
9 6300946 นางสาวจารีรัตน์ คำคูณคำ
school
คัดเลือกทั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
10 6300945 ด.ช.จักรพรรดิ คำสีนาค เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร
online
คัดเลือกทั่วไป ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
11 6300944 นายตรีเพชร บุตรละคร ม่วง บ้านม่วง สกลนคร
school
คัดเลือกทั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
12 6300943 นางสาวธิติกาญจน์ จองระหงษ์ ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร
school
คัดเลือกทั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
13 6300942 นายพัชรพล แผ่นบุตร ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร
school
คัดเลือกทั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
14 6300941 นายอัครเดช สว่างวงค์ ม่วง บ้านม่วง สกลนคร
school
คัดเลือกทั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
15 6300940 นางสาวนลินรัตน์ ประเสริฐการ พังโคน พังโคน สกลนคร
school
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
16 6300939 นางสาวศิรประภา ประทุมรัตน์ โนนสะอาด บ้านม่วง สกลนคร
school
คัดเลือกทั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
17 6300938 นางสาวนัชรีญา มีเพียร ม่วง บ้านม่วง สกลนคร
school
คัดเลือกทั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
18 6300937 นางสาวชนาภา กล่ำมอญ บ้านถ่อน สว่างแดนดิน สกลนคร
school
คัดเลือกทั่วไป ภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
19 6300936 นางสาวอินทุอร พรมวาส มาย บ้านม่วง สกลนคร
school
คัดเลือกทั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
20 6300935 ด.ญ.ชลภัทร มีเพียร ม่วง บ้านม่วง สกลนคร
school
คัดเลือกทั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ