จำนวนผู้สมัคร เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ช่องทางการสมัคร


ประเภทแผนช่องทางการสมัครจำนวนผู้สมัคร
รวม: 899
โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ school 113
ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน school 27
ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ school 15
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ online 14
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี school 9
ภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลี school 7
ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ online 3
ภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลี online 2
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี online 2
ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน online 1
โครงการห้องเรียน Mini English Program (MEP) Mini English Program (MEP) school 9
online 3
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม school 70
online 12
คัดเลือกทั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ school 372
ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน school 57
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ online 52
ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ school 46
ภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลี school 24
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี school 13
ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน online 6
ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ online 5
ภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลี online 4
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี online 2
ความสามารถพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ school 26
ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน school 3
ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ online 2