จำนวนผู้สมัคร เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แยกตามเพศ


ประเภทแผนการเรียนเพศจำนวนผู้สมัคร
รวม: 899
โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หญิง 96
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ชาย 31
ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน หญิง 26
ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ หญิง 15
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี หญิง 10
ภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลี หญิง 8
ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ ชาย 3
ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน ชาย 2
ภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลี ชาย 1
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ชาย 1
โครงการห้องเรียน Mini English Program (MEP) Mini English Program (MEP) หญิง 12
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม หญิง 54
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ชาย 28
คัดเลือกทั่วไป วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หญิง 277
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ชาย 147
ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน หญิง 51
ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ หญิง 33
ภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลี หญิง 27
ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ ชาย 18
ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน ชาย 12
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี หญิง 8
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ชาย 7
ภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลี ชาย 1
ความสามารถพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ชาย 13
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หญิง 13
ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน หญิง 3
ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ ชาย 1
ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ หญิง 1