เข้าใช้งานระบบ: ในฐานนะผู้ใช้งานทั่วไป

ข้อมูลผู้สมัคร

ข้อมูลโรงเรียนเดิม

ที่อยู่ปัจจุบันตามทะเบียนบ้าน

ข้อมูลบิดา

ข้อมูลมารดา

บิดา มารดา บุคคลอื่น

ถ้าหากขนาดไฟล์ มีขนาดมากกว่า 5 Mb.