Panel Titleโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ตรวจผลการสอบคัดเลือก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 121 หมู่ 12 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนค